Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11687 aforyzmów.

Doj­rzałość i od­wa­ga - kiedyś do łez 0,7, dzi­siaj śmiech. 

aforyzm • dzisiaj, 10:38

Jed­ni marzą, in­ni osiągają. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 06:37

" Najsłod­szy jest za­kaza­ny owoc.. " 

aforyzm • dzisiaj, 00:46

Sztuką współżycia jest zacho­wanie się w obec­ności tak, jak­by jej nie było. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 00:05

Nau­czy­ciel po­winien wy­magać od ucznia, a uczeń jeszcze pra­cy domowej. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 23:13

Miłość to przy­jaźń plus dob­ry seks. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 22:00

Stop­niowość zdo­bywa­nia wyk­ształca szacunek. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 14:18

W bez­czyn­ności też i wiele beznadziei. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 07:53

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama