Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 12286 aforyzmów.

Niektórzy ludzie się nie zmieniają, ale wszys­cy z cza­sem na co zasługują, od życia dostają. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:50

Oso­ba znająca prawdę dzień wcześniej, przez dobę była uważana za idiotę.

/ Zasłyszane 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 17:55

Jeżeli is­tnieje pycha, to i skrom­ność by­wa fałszywa!. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:14

Wy­bor­cza obiet­ni­ca, naj­częściej bez pokrycia. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 07:25

Bałwa­ny gwałcą fa­le eteru. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 00:34

Ja­ko WIDZ ce­nię pic 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:10

Je­dynie wa­riat lub ktoś mądry, ma do siebie wys­tar­czająco dys­tansu, by śmiać się sam z siebie. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 22:51

Ego człowieka na każdą słabość umysłu, w przes­trachu przed cier­pieniem, wyz­nacza og­romny mur ob­ronny: AL­TER-EGO! W dzieciństwie byłam nieśmiała, to­też wyk­ształciłam so­bie oso­bowość cwa­niaka. Na­wet miałam kiedyś ksywkę "cwa­niara". Przes­koczyłam z pun­ktu mi­nimum do naj­dal­sze­go ek­stre­mum. Te­raz wiem, że nie jes­tem ani nieśmiała ani śmiała, jed­nocześnie będąc śmiałą i nieśmiałą. Nie ma gra­nic de­finic­ji dla opi­sania umysłu. Słowa te­go nie opiszą. 

aforyzm • wczoraj, 22:41

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100