Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 13495 aforyzmów.

Tyl­ko głupiec zaz­drości Mis­trzo­wi uczo­ności. Człek ro­zum­ny weźmie z Niego przykład. 

aforyzm • dzisiaj, 02:16

Ja­ko WIEL­MOŻNY PAN słyszę obrazy 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:02

"Sreb­rna księżyco­wa mgiełka" in­te­lek­tualną niemocą człowieka wierzące­go !

Dziękuję za uwagę ! 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • wczoraj, 22:26

zbliżając się do bo­ga do­tykasz diabła 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 21:15

*Ucze­ni - żołnie­rze umysłu* 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • wczoraj, 20:43

W lus­trze nauki od­bi­cie widzę własne,

€ De­dykuję wszys­tkim Uczonym 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • wczoraj, 19:49

Egzem­pli­fikac­ja kon­struk­cji dual­nej oso­bowości, to nic in­ne­go niż kom­bi­nato­ryczny wa­riant jej składo­wych praelementów. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • wczoraj, 19:23

Rzeczy­wis­tość to idea stworzo­na dla ludzi poz­ba­wionych wyobraźni. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 17:41

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100