Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11395 aforyzmów.

Wspa­niałe doz­na­nie to­warzyszy nam, gdy znaj­du­jemy coś dro­gocen­ne­go. Coś cze­go nikt wcześniej nie dos­trzegł. To jak zna­lezienie ban­kno­tu o wy­sokim no­mina­le na zatłoczo­nym mo­lo. Ludzie mi­jają go, dep­czą, ale go nie widzą. [...] — czytaj całość

aforyzm • dzisiaj, 20:15

Nadzieja to wiara i miłość
Wiara to miłość i nadzieja
Miłość to nadzieja i wiara 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:17

O wiele łat­wiej jest mi wy­cofać się z życia to­warzys­kiego niż poz­wo­lić światu na ko­lej­ne dot­knięcie mnie. 

aforyzm • dzisiaj, 14:10

Naj­trwal­szą pod­wa­linę dla słuszności da­nych
wy­borów bu­duje poczu­cie bez­pie­czeństwa ,
in­tuic­ja na­tomiast jest jego
naj­mocniej­szym fi­larem . 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 07:59

Stra­cona głowa, gdy chce te­go białogłowa. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:25

Raj to za­led­wie ziemia nies­pełna rozumu. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:31

Gdy człowiek chcę roz­począć no­we życie, bar­dzo często za­pomi­na, że mu­si jeszcze zapłacić za stare. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 22:33

Wszys­tko, co nas otacza, sieje zniszczenie.

Do­nata Strzelczyk 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 20:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100