Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11474 aforyzmy.

Z życia czer­piemy za mało życia. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 10:56

Wszys­cy jes­teśmy gówno warci,
gdy je­no dla włas­nej próżności piszemy
i pychą oraz zaz­drością grzesząc
złośli­wie in­nym doskwieramy. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 04:39

Niena­widzę no­cy, w których bez­senność przy­pomi­na Ciebie, a od­cień kołdry to od­cień Two­jej skóry. Nie płaczę, ale krwa­wię i w spaz­mach błagam Bo­ga o Ciebie. Przy­pomi­nam so­bie często, jak jedną ręką pot­ra­fiłeś dać mi ma­gię, szczęście i za­dać cios. W grun­cie rzeczy jes­tem mądrą dziew­czynką, bez grun­tu jes­tem cała Twoja. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • dzisiaj, 01:04

W pro­jek­cji włas­ne­go zda­nia, trzy­maj się szkiców. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 22:51

Człowiek poukłada­ny nie leży nad myśla­mi . 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 20:22

Od­po­wied­nio ukierun­ko­wany ból, sta­je się środ­kiem na ścieżce siły. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • wczoraj, 19:46

Nie korzys­taj z te­go co los może ci dać, lecz wal­cz o to co prag­nie odebrać 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 19:44

Chodził z blacharą, chodził z gra­ciarą, chodził z ku­lawą i głuchą na jed­no ucho...
Po­myślał: te­raz już może być tyl­ko le­piej...a tra­fiła mu się ze­zowa­ta i na do­datek gar­ba­ta.
Ta­ki ph.

In­sp. Astron 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 18:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100