Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11735 aforyzmów.

" Wy­pij za mój ro­zum abym zro­zumiał ludzką głupotę ." 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 20:19

Nie poz­wo­lić w żad­nym wy­pad­ku na wspom­nienia, wy­po­min­ki czy gorzkie żale. Nie prze­sadzać, nie jes­teśmy w Kościele. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 13:30

Władza na stołki wsadza. 

aforyzm • dzisiaj, 06:30

Or­ga­nizm to ta­kie państwo. A mózg to ciągły rząd i re­woluc­ja . Stamtąd pochodzi cała his­to­ria. Każdy przeżywa swo­je imperia. 

aforyzm • wczoraj, 22:58

Cza­sem trud­no jest zro­zu­mieć sa­mot­ność człowieka, jest jak nieod­gad­niona ta­jem­ni­ca po­roz­rzu­ca­nych po noc­nym niebie gwiazd... ni­by mi­liony światełek, lecz tyl­ko niektóre złączo­ne są w sen­sowną całość... 

aforyzm
zebrał 35 fiszek • wczoraj, 17:20

Czy pa­mięaszmo że jak Zim­no było na dworze gdy Ci opo­wiadałem jak Chce Zyc ALIC­JA TY MO­JA tys jest mo­ja zbroja
niczym ka­wal ze mnie Gnioja
i lob=uza 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 11:40

Wielu ludzi, życie łudzi. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 06:26

Dob­ro ma kil­ka imion do wy­boru zło upiera się ciągle przy swoim 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 04:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100