Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11578 aforyzmów.

Nie ma lep­sze­go po­wodu jak życie, by poświęcić swo­je własne. 

aforyzm • dzisiaj, 01:35

Szu­kając w so­bie przełomu, do­piero roz­bi­cie ot­wiera oczy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 23:56

Nie pot­rze­ba cu­du, żeby ciało stało się towarem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 19:32

Za­leżnie czym je po­kieru­jesz... ta­kie będziesz mieć życie. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 14:10

"Nas­ta­je ko­lej­ny dzień i umy­ka w pośpie­chu, także nig­dy nie możemy do naz­wać swoim, ale zaw­sze możemy stwier­dzić, że przeminął" 

aforyzm • wczoraj, 09:41

Miłość zno­si w ob­ra­zie ukocha­nej oso­by wszys­tkie po­ciągnięcia pędzlem.
Na­wet te, które wy­raźnie wyk­raczały po­za za­rys ideału.

Odtwórz 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 07:33

Nie pod­noś głowy po­nad po­ziomy, bo zos­ta­niesz uziemiony. 

aforyzm • wczoraj, 07:29

"A co ro­bił Bóg przed stworze­niem świata? Przy­goto­wywał piekło dla tych, którzy za­dają pytania?"
- Stephen Hawking 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 22:26

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama