Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11712 aforyzmów.

Ko­bieta zgrab­na, to i powabna. 

aforyzm • dzisiaj, 06:42

Pod­stępne ideały,pot­wo­ry i bestie,
w swych kłam­li­wych ro­lach,piękne mówią kwestie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 23:14

Nie ocze­kuj że podjęte przez Ciebie de­cyz­je,oraz czy­ny których się do­puściłeś będą miały na­tychmias­to­wy sku­tek, bądź wier­ny myśli że wszys­tko co zro­biłeś przy­niesie swój owoc, nie składaj bro­ni i cier­pli­wie cze­kaj bo jeśli masz być nag­rodzo­ny to będziesz a ocze­kiwa­nie niech będzie dla Ciebie dro­ga którą mu­sisz przet­rwać... Ma­teusz S. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 16:34

Marzyła, by świat uz­nał ją za sza­loną, szu­kała miłości, przy­go­dy i spełnienia, które przywróciłyby jej życie. Chciała zat­ra­cić się w tańcu i poz­wo­lić, by po ko­niu­szki palców wy­pełniła ją ek­sta­za, chciała nau­czyć [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 14:16

Wol­na wo­la jest naszym pra­wem na­tomiast włas­ny wybór opar­ty na wol­nej wo­li bar­dzo często by­wa je­dynie su­ges­tywnym obowiązkiem 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 13:35

" Łzy to tłam­szo­ne słowa które nie zos­tały wy­powie­dziane ." 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 12:20

Nie ma le­ku, na zat­rzy­manie wieku. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 06:49

Wszys­cy wokół mają am­bicje, ce­le i marze­nia. Ja do pełni szczęścia pragnę tyl­ko jed­ne­go, jej. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 01:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Reklama