Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11224 aforyzmy.

Cza­sem miłość trzy­ma się z bo­ku, kiedy wprost jest wszys­tko zbyt jasne. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 2 maja 2014, 18:44

... obiet­ni­ca - je­dyne kłam­stwo, które sa­mi (wbrew wszys­tkiemu) chce­my uważać za prawdę... 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 2 maja 2014, 13:59

Co bez­myślny język roz­niesie, po­tem mu­si wyz­bierać głowa. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 2 maja 2014, 10:36

Wspom­nienia. Je­dyny we­hikuł cza­su, ja­kim dysponujemy. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 2 maja 2014, 10:06

Są ludzie, którym za naz­wisko służy stanowisko. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 2 maja 2014, 06:51

Niez­ro­zumiałe jest zro­zumienie ko­nie­czność prze­mian człowie­czych...Owa pot­rze­ba wypływa z na­tury człowieka i jed­nocześnie jest jej pew­ne­go rodza­ju przekleństwem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 2 maja 2014, 01:22

Cza­sem wielok­ropki tworzą ma­gię pros­tych słów... 

aforyzm
zebrał 84 fiszki • 1 maja 2014, 20:30

- Jut­ro bal prze­bierańców! Kim będziesz?
- Sobą... nikt mnie nie pozna 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 1 maja 2014, 20:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99