Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11405 aforyzmów.

Trud jest tą wa­lutą, którą stać na kup­no sa­tys­fak­cji.

~ de­dyko­wane bys­tre­mu oku M. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 26 maja 2014, 12:25

W im większą prze­paść wpa­damy, tym większe rosną nam skrzydła. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 26 maja 2014, 07:28

Je­dynym sen­sem życia jest za­pobiega­nie przed tym, by ga­tunek ludzki nie wy­ginął. Ta­ki sens życia nie jest nad­to sa­tys­fak­cjo­nujący, dla­tego też każdy z nas po­winien od­na­leźć swój włas­ny in­dy­widual­ny sens życia. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 26 maja 2014, 01:44

Z sa­mot­nością nie trze­ba wal­czyć, z sa­mot­nością trze­ba się zmierzyć. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 26 maja 2014, 00:03

Każdy kto ob­cu­je z własną schi­zof­re­nią, zgry­wa znawcę cudzych przypadłości. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 25 maja 2014, 23:55

Miłość i niena­wiść, jak ogień i wo­da po jed­nej stro­nie me­dalu.
Lo­gika i głupo­ta, jak dzień i noc po drugiej.
pa­radoks prze­ciwieństw związa­nych ze sobą na tych sa­mych biegunach. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 25 maja 2014, 22:08

Osu­wający się grunt pod moimi no­gami, da­je mi do zro­zumienia, że jes­tem blis­ko klęski, której być nie powinno... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 25 maja 2014, 21:29

Nie zaw­sze możemy wy­rażać to co czujemy...
Cza­sem, dla dob­ra in­nych, mu­simy cho­wać uczu­cia w sobie. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 25 maja 2014, 20:23

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100