Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11712 aforyzmów.

Gdy na­dej­dzie czas, każdy um­rze z nas. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 lipca 2014, 06:08

Zbyt mało po­wodów by za­pom­nieć, zbyt dużo sprze­ciwów by da­lej kochać. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 lipca 2014, 01:03

Człowiek może stać się sil­ny, kiedy nie ma porównania. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 16 lipca 2014, 00:17

Je­dyne, cze­go nie po­win­nyśmy ro­bić to nig­dy się nie dołować.
Ludzie z za­dowo­lony­mi mi­nami zro­bią za nas, będą przyt­rzy­mywać nas przy sa­mej ziemi jak najdłużej. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 lipca 2014, 00:11

Mówi się, że mężczyznę poz­na­je się po tym jak kończy. Jak­kolwiek to po­wie­dzon­ko raczej mnie ba­wiło, niż trak­to­wałam je po­ważnie, tak wiem, że można je od­nieść do wielu sy­tuac­ji, nie tyl­ko do [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 16 lipca 2014, 00:02

Mężczyz­na nie anioł, brak mu skrzy­deł, gdyż tak często po­syłany jest do diabła... 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 15 lipca 2014, 11:41

każdy się przegląda jak nie widzi. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 15 lipca 2014, 09:23

Wiel­kość ener­gii tkwi w jej mocy. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 15 lipca 2014, 06:50

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Reklama