Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11887 aforyzmów.

kwiaty miłości i zro­zumienia kwitną, nig­dy nie więdnąc, ale większość je zaniedbuje.

( In­sp.

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 18 sierpnia 2014, 00:02

Zdarza się, że nie widzi­my jak ktoś bar­dzo nie chce nam pokazać. 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 17 sierpnia 2014, 23:50

ludzie zaz­wyczaj piętnują człowieka który mówi: "myślę o so­bie" py­tając: "a co z in­ny­mi ?!" ale, gdy­by każdy po­myślał o so­bie, to czy nie po­myśle­libyśmy o wszys­tkich ? 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 17 sierpnia 2014, 22:20

Mo­wa, to szczególny dar,
który odróżnia ludzi od zwierząt,
choć ludzie też pot­ra­fią kąsać. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 17 sierpnia 2014, 13:58

Miłość zaczy­na się tam, gdzie człowie­czeństwo zderza się z instynktem,
jeśli zdoła na­bić gu­za, tym wszys­tkim pożądaniom,
zaczy­na się.. wska­zuje drogę praw­dzi­wych potrzeb. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 17 sierpnia 2014, 12:33

Gdy nie masz nic do zaofe­rowa­nia, ofiaruj uśmiech... Głod­ne­mu daj ka­wałek chle­ba, ale smut­ne­mu daj ka­wałek two­jego serca... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 17 sierpnia 2014, 11:21

Każda głowa swój ro­zum chowa. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 17 sierpnia 2014, 06:41

zdarzają się tak mroczne no­ce, że dzień wy­daje się wymysłem 

aforyzm dnia z 22 września 2014 roku
zebrał 26 fiszek • 16 sierpnia 2014, 20:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama