Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 11896 aforyzmów.

Nie lu­bię wspom­nień i pi­wa o 2ra­no, cichej moc­nej mu­zyki i za­pachu Twoich per­fum, nie lu­bię na­wet Two­jego czar­ne­go ko­ta, z którym spędziłam więcej no­cy, niż z Tobą, nie lu­bię też Two­jego uśmie­chu i nie po­lubię rozmów o miłości. Nie po­lubię nicze­go, prócz spa­cerów wzdłuż Od­ry. To lu­bię, aż za bardzo. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 19 września 2014, 22:57

Kto w ciągu jed­ne­go dnia sta­je się ka­leką ska­zanym na po­moc in­nych do­piero do­cenia to co stracił. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 września 2014, 18:23

Nie szu­kam bos­kiego miłosier­dzia, pod­pi­sując pakt z diabłem 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 19 września 2014, 13:39

Nu­da pielęgnu­je głupotę. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 19 września 2014, 09:21

W ciszy na­leży porządko­wać włas­ne myśli. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 19 września 2014, 05:54

Pieniądz ma swoją war­tość, lecz cza­sem jest mniej wart od cen­ne­go cza­su, dla­tego war­to spie­szyć się i można, ale z ostrożna. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 19 września 2014, 00:05

Kto nie sza­nuje swoich przodków, te­go nie będą sza­nować przyszłe pokolenia. 

aforyzm
zebrał 37 fiszek • 18 września 2014, 23:16

Dzi­siej­sze czy­ny, są słowa­mi jutra. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 18 września 2014, 12:23

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99