Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 13458 aforyzmów.

Mów do mnie ciałem.

in­spi­rac­ja * 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 22 grudnia 2015, 14:30

Niczym ba­let­ni­ca uwięziona w po­zytyw­ce. Pragnę uwol­nienia, pragnę tańczyć w rytm skrzyp­co­wego kon­certu. Pi­ruet po środ­ku łąki, krop­le de­likat­nej let­niej ro­sy spływające w dół mo­jej twarzy. Moim więzieniem jest szkla­na ku­la. Śpiewam, krzyczę by pod siłą me­go głosu pękła w odłamków stos. 

aforyzm • 22 grudnia 2015, 13:33

Chcę um­rzeć tak bar­dzo, jak chciałam żyć... ~ Mrs Vercetti 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 22 grudnia 2015, 09:14

"Praw­da by­wa bo­les­na. Kłam­stwo znieczula."
Lesław Nowara 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 grudnia 2015, 09:11

Cha­rak­ter człowieka poz­na­je się po je­go czynach. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 22 grudnia 2015, 06:14

Dla niektórych mózg jest tak cen­ny, że sta­rają się używać go jak najrzadziej. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 21 grudnia 2015, 19:13

PA­NIE sprawdź mnie jak dyk­tando i pop­raw mo­je błędy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 grudnia 2015, 18:34

Jed­ność w różności i różność w jed­ności - kwin­te­sen­cja życia. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 21 grudnia 2015, 13:59

Życie miewa swo­je marginesy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 grudnia 2015, 06:02

Uwodzisz gar­ni­turem męskiego zachowania. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 20 grudnia 2015, 22:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 06:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 06:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 05:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 05:28Irracja sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 01:59Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 01:57Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:21krysta sko­men­to­wał tek­st Lekcja im bo­leśniej­sza, tym le­piej [...]

dzisiaj, 01:17krysta sko­men­to­wał tek­st Tęsknie

dzisiaj, 01:14krysta sko­men­to­wał tek­st Wiosną

dzisiaj, 01:13karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Jak