Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14528 aforyzmów.

Życie to sztu­ka pa­nowa­nia nad czasem. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 7 października 2016, 22:37

Jeżeli chcesz się roz­mro­zić, to mu­sisz wsadzić swo­jego pe­nisa do pomidora. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 października 2016, 13:44

Wiel­kość świat roz­jaśnia, a małość pogrąża go w ciemności. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 7 października 2016, 10:07

Naj­trud­niej cza­sem po­godzić się sam ze sobą. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 października 2016, 06:37

O co sie rozechodzi? 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 6 października 2016, 23:08

ko­biety mają wpływ
ale przez ig­no­ran­cję ducha w ciele - nie zauważają
iż w mężczyźnie, wyz­wa­lają przypływ i odpływ 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 6 października 2016, 16:50

Trud­niej być kreato­rem, łat­wiej cenzorem. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 6 października 2016, 06:51

często szki­cu brak
choć nie raz wys­tar­czy szczegół
by wszys­tko nab­rało kształtu 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 5 października 2016, 20:46

Pat­ronką święte­go oburze­nia jest św. Inkwizycja. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 5 października 2016, 19:28

Świat zaw­sze jest przed na­mi ot­warty, to tyl­ko in­ni go przed na­mi zamykają. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 5 października 2016, 16:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 15:19Cykam sko­men­to­wał tek­st Im mniej się zas­ta­nawiasz, [...]

dzisiaj, 14:47Adnachiel sko­men­to­wał tek­st I chleb pow­szed­ni sma­kuje [...]

dzisiaj, 14:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Dlaczego godzi­my się na [...]

dzisiaj, 14:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Męskie na­sienie kształtu­je oso­bowość [...]

dzisiaj, 14:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Męskie na­sienie kształtu­je oso­bowość [...]

dzisiaj, 14:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Myślenie to wczy­tywa­nie się [...]

dzisiaj, 14:32natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Męskie na­sienie kształtu­je oso­bowość [...]

dzisiaj, 13:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Męskie na­sienie kształtu­je oso­bowość [...]