Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14107 aforyzmów.

dla ko­go liczy się praw­da, dla te­go liczy się i realizm*;
a więc ten jest realistą, dla ko­go liczy się prawda;

*realizm - obiek­tywna rzeczywistość
**realis­ta - uz­na­je obiek­tywną rzeczy­wis­tość za 
je­dyną praw­dziwą rzeczywistość
===================================

po­kor­ni są naj­lep­szy­mi realis­ta­mi -> 
uz­nają za obiek­tywną rzeczy­wis­tość:

je­dyną praw­dziwą rzeczy­wis­tość, która
złożona jest z dwóch sfer:
~ sfe­ry ducho­wej (świat niewidzialny)
~ sfe­ry ma­terial­nej (świat widzialny) 

aforyzm • 7 lipca 2016, 02:03

miłość Bo­ga = po­kora !*
miłość włas­na = pycha !**


*św. Augus­tyn pisze, że miłość Bo­ga jest zdol­na po­sunąć się aż do po­gar­dy siebie
(a gar­dze­nie sobą sa­mym jest zna­kiem: błogosławionej i świętej po­kory !);

**św. Augus­tyn pisze, że miłość włas­na jest zdol­na po­sunąć się aż do po­gar­dy Bo­ga
(a gar­dze­nie Bo­giem jest zna­kiem: przeog­romnej, piekiel­nej i przeklętej pychy !); 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 lipca 2016, 01:54

DNOs­tock* a nie wood­stock !

*dno - je­den z lep­szych opisów
tzw. przys­tanku wood­stock, gdyż owy opis uwzględnia dno ducho­we i dno mo­ral­ne
- zarówno u or­ga­niza­torów jak i u wszys­tkich obecnych 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 lipca 2016, 01:41

Prob­lem po­lega na tym, że przepływam oceany dla osob, które nie są na­wet w sta­nie przek­roczyć dla mnie mostu. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 6 lipca 2016, 23:18

Prob­lem po­lega na tym, że przepływam oceany dla osob, które nie są na­wet w sta­nie przek­roczyć dla mnie mostu. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 6 lipca 2016, 23:18

Marzą o księciu na białym ko­niu, ale o nich nie marzy na­wet stajenny. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 6 lipca 2016, 23:16

Widzą tyl­ko to co chcą widzieć, nie to co nap­rawdę jest is­totne. Nie słyszą wołania o po­moc, lecz wołanie włas­nej podświado­mości o włas­ne korzyści. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 6 lipca 2016, 23:02

Widzą tyl­ko to co chcą widzieć, nie to co nap­rawdę jest is­totne. Nie słyszą wołania o po­moc, lecz wołanie włas­nej podświado­mości o włas­ne korzyści. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 6 lipca 2016, 23:02

Set­ki wy­powiada­nych sy­lab uderzają we mnie z szyb­kością światła i śmier­telnością karabinu.
Pwiększają to, co już zniszczyły i ruj­nują to, co naj­mocniej budowałam. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 6 lipca 2016, 23:01

Set­ki wy­powiada­nych sy­lab uderzają we mnie z szyb­kością światła i śmier­telnością karabinu.
Pwiększają to, co już zniszczyły i ruj­nują to, co naj­mocniej budowałam. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 6 lipca 2016, 23:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 08:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st pod słońcem

dzisiaj, 07:58giulietka sko­men­to­wał tek­st spod skrzy­deł

dzisiaj, 07:47natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st PAMIĘTNIK

wczoraj, 23:29minimalistyczna sko­men­to­wał tek­st Być może śmierć nie [...]

wczoraj, 23:04minimalistyczna sko­men­to­wał tek­st Miłość jest wte­dy, jak [...]

wczoraj, 23:01minimalistyczna sko­men­to­wał tek­st Miłość jest wte­dy, jak [...]

wczoraj, 22:56Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Dobrobyt ce­lowa­ny to bu­merang [...]

wczoraj, 22:49MyArczi sko­men­to­wał tek­st Być może śmierć nie [...]

wczoraj, 22:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Być może śmierć nie [...]