Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14757 aforyzmów.

czte­ry ściany paździe­rza, bez Boga
za­mykają go na klucz

kod z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 czerwca 2017, 13:00

Nie tyl­ko ko­biety w dniu sek­su niech wam nie zwisa,
Więc szu­kaj­cie chwy­taj­cie i trzy­maj­cie się co dzień penisa.
I wy naj­drożsi mężczyźni nie pozwólcie by dziewczyny
Czuły, że pus­te opuszczo­ne nie wy­pełnione ich waginy.
A i reszty cieles­ności nie zby­waj­cie póki jesteście,
Dłońmi języ­kiem no­gami ją do­ceniaj­cie - pieśćcie. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 7 czerwca 2017, 12:59

za­kurzo­ny ateis­ta, poj­mu­je pop­rzez bród 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 czerwca 2017, 12:59

Jak w głowie, tak w słowie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 czerwca 2017, 06:10

„Wiel­ki” człowiek zdo­był księżyc, a w Pol­sce nie ma w skle­pach nor­malnej pa­ry skarpet. 

aforyzm • 6 czerwca 2017, 19:47

Próżna głowa, to i pus­te słowa. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 6 czerwca 2017, 16:03

Te sa­me księgi w jed­nych szkołach są lek­tu­rami obo­wiązko­wymi a w in­nych za­kaza­nymi. Nie UK w sta­nie forda 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 6 czerwca 2017, 10:31

Naj­większym błędem ludzkości jest dążenie ludzi do czy­jejś dos­ko­nałości, a nie zaj­mo­wanie się swoim dobrobytem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 6 czerwca 2017, 09:28

Oka­zuje się, że człowiek pra­wy też lu­bi załat­wiać le­we sprawy. 

aforyzm • 5 czerwca 2017, 07:51

ju­rydyczny przed­smak wyłącze­nia egzystencji
ocze­kuje pieśnią... co bar­dziej klęka
świętym wejrzeniem

-------------
/tyl­ko dla dorosłych/
https://gloria.tv/article/fHtdpQ34RC4R2g34EJvkg3qf3 

aforyzm • 4 czerwca 2017, 18:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 15:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.  

dzisiaj, 15:01Cambel do­dał no­wy tek­st Nie mogę od­dychać, ale [...]

dzisiaj, 14:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st Autobus

dzisiaj, 14:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.  

dzisiaj, 14:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobro niebios niech sprzy­ja [...]

dzisiaj, 14:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nim dzień zgasł jak świecy [...]

dzisiaj, 14:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 14:21giulietka sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 14:17giulietka sko­men­to­wał tek­st Toujours

dzisiaj, 14:00I.Anna sko­men­to­wał tek­st Nim dzień zgasł jak świecy [...]