Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14895 aforyzmów.

Z miłości, wiele radości. 

aforyzm • dzisiaj, 07:27

Prze­nośnia do życia

Na wschód słońca trze­ba wstać, na zachód wys­tar­czy poczekać. 

aforyzm • dzisiaj, 04:59

To przez człowieka Bóg przes­tał wie­rzyć w siebie.

In­spi­racją by­li: Szpiek Ciepła Wo­da, Pan Bolo 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:35

Gdzie miłość wza­jem­na i dob­roć, tam nie ma ludzi. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 22:56

in­cy­den­ty - to mar­no­wanie życia 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 13:13

Życzli­wy: spełni jej każde życze­nie. Za zbliżenie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 06:10

Wolę Ka­nadę niż gołębnik. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • przedwczoraj, 22:15

Śmieci fru­wają, win­niśmy je uty­lizo­wać.

Dr Ta­wian Stambuła 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • przedwczoraj, 18:44

Słabość do ludzi jest siłą, która pot­ra­fi wy­wołać w nich ducha pogody. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 17:02

Wy­miana cy­tato­wych up­rzej­mości to tran­sak­cja wiąza­na... Śmiech za ko­tarą.

Dr Ta­wian Stambuła 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • przedwczoraj, 15:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 07:01RozaR sko­men­to­wał tek­st myśl wyżej

dzisiaj, 05:03scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 02:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Paladin nie mydło, się [...]

dzisiaj, 02:19Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Baba nie trąbka wyd­muchać [...]

dzisiaj, 02:18Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nie mam mózgu,mam jaj­ni­ki.  

dzisiaj, 02:17Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Czas na upławy

dzisiaj, 02:17Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Spieszmy sie kochać mężczyzn, [...]

dzisiaj, 02:16Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Wilgotne myśli tworzą niekon­tro­lowa­ne [...]

dzisiaj, 02:15Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna: hyb­ry­da z upośledzo­nym [...]

dzisiaj, 02:14Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Rasowa ko­bieta lu­bi klap­sy.