Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14730 aforyzmów.

Wszys­cy udają, że się na wszys­tkim znają. 

aforyzm • dzisiaj, 04:28

Masz dużo na głowie?
Zrób jed­no, reszta przej­dzie jak burza. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 czerwca 2018, 17:40

Zos­ta­wiasz śla­dy nad brze­giem wspomnień
morze ob­my­wa myślą zapomnienia
i tyl­ko ten szum fal zaklęty
w białej per­le cza­su

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 20 czerwca 2018, 08:51

Cza­sem włas­ne myśli by­wają tak głębo­kie, że sa­memu można się w nich uto­pić, choć miały prze­cież wy­win­do­wać na piedes­tał, a czy­tel­ni­ka rzu­cić na ko­lana lub cho­ciaż wbić we fo­tel, al­bo przy­naj­mniej wyr­wać z niego. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 19 czerwca 2018, 21:13

Niektórym cieniom nie po­win­no się da­wać ja­kiego­kol­wiek światła, tym bar­dziej poz­wo­lić im na­bierać sensu. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 18 czerwca 2018, 13:03

Jeśli chodzi o cza­sy w których przyszedł Je­zus, nic się w za­sadzie nie zmieniło... na­dal są kapłani, fa­ryzeu­sze, ucze­ni w piśmie, przed­sta­wiciele władzy, ju­dasze... i ci skrom­ni, ubodzy, ciężko pra­cujący ludzie, którzy w niego uwie­rzy­li i za nim poszli... 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 18 czerwca 2018, 05:35

życie - gra­tis do śmierci 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 17 czerwca 2018, 17:49

Płynąłem do spełnienia.
W oceanie py­tań spadła kot­wi­ca
Sta­tek stoi na­dal .
Niewiado­me próbują go cofnąć lecz lo­gika na­kazu­je się bro­nić i chwy­tać za ster 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 14 czerwca 2018, 19:15

Człowie­czeństwo jest bar­dzo pros­te i fak­tycznie je­go an­ty­tezą jest samotność. 

aforyzm • 11 czerwca 2018, 07:16

W oceanie myśli fa­le wspomnień
od­bi­jają się od klep­sydry czasu
piasek trwo­ni chwi­le życia 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 7 czerwca 2018, 05:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 06:31AMA sko­men­to­wał tek­st Oddasz ser­ce za blis­kośći [...]

dzisiaj, 06:05rudolf88 do­dał no­wy tek­st Gdybyś wie­dział, jak tęsknie, To [...]

dzisiaj, 05:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Pod drze­wem życia

dzisiaj, 04:33truman do­dał no­wy tek­st mógłbym jak na słowo

dzisiaj, 04:28Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Wszyscy udają, że się [...]

dzisiaj, 01:05Arisa do­dał no­wy tek­st somehow.  

wczoraj, 23:43Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Nie zro­bisz nic jeśli [...]

wczoraj, 23:32cyt.adela do­dał no­wy tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

wczoraj, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Oddasz ser­ce za blis­kośći [...]