Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 13739 aforyzmów.

Szcze­rość nie zaw­sze jest pożąda­na przez twe­go pana. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 06:03

Świado­mość nie zna początków ani końca, to nikłe światło w pew­nych punktach. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 20:27

Przy­jaciół w bród, każdy je­den śle­py na bez­kres­ny ból. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 11:03

W trzeźwości lep­sze możliwości. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 06:20

Izo­lac­ja ab­so­lutu uzu­pełnia je­go znaczenie. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 01:22

Żeby umieć da­wać, trze­ba naj­pierw nau­czyć się być potrzebującym. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 września 2016, 23:04

Stra­cone­go cza­su nie odzyskasz. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 września 2016, 06:43

Wy­pełniając przes­trzeń sta­jesz się jej niewolnikiem.

Dr Ta­wian Stambuła 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 26 września 2016, 00:49

Czas na upławy 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 25 września 2016, 21:20

Przepięknie

*pier­wsza próba naj­krótsze­go aforyzmu 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 25 września 2016, 20:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 01:15HeLkon sko­men­to­wał tek­st List do M. 

dzisiaj, 01:10HeLkon sko­men­to­wał tek­st Z mężczyzną trze­ba [...]

dzisiaj, 01:08HeLkon sko­men­to­wał tek­st Na ko­biety trze­ba mieć [...]

dzisiaj, 01:05HeLkon sko­men­to­wał tek­st Zza mgły je­sień lśni Zżółkły [...]

dzisiaj, 01:04HeLkon sko­men­to­wał tek­st Warto wie­rzyć w człowieka. [...] 

dzisiaj, 00:56HeLkon sko­men­to­wał tek­st Sowicie nag­radza­ny cielesną roz­pustą [...]

dzisiaj, 00:50HeLkon sko­men­to­wał tek­st szelest

dzisiaj, 00:46skorek sko­men­to­wał tek­st smoki u nóg

dzisiaj, 00:28skorek sko­men­to­wał tek­st Skoro by­liśmy w sta­nie [...]

dzisiaj, 00:12wdech sko­men­to­wał tek­st Wypełniając przes­trzeń sta­jesz się [...]