Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14107 aforyzmów.

Sta­rość nie prze­mija, sta­rość się rozwija. 

aforyzm • dzisiaj, 06:41

Dob­ro­byt ce­lowa­ny to bu­merang na wrotkach. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 22:31

dob­roć to siła, którą rządzą się prawa 

aforyzm • wczoraj, 18:49

Przez próżność człowiek sta­je się niewi­docznym. To ona wychodzi na pier­wszy plan,
przysłania człowieka. 

aforyzm • wczoraj, 11:58

Po śmier­ci, nie ma już żad­nych widoków. 

aforyzm • wczoraj, 06:10

Będąc świato­wej sławy spec­ja­listą poz­wa­lam in­nym na lo­kal­ny rozgłos. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 23:08

Na­tura nau­czyła zwierzęta wal­ki, ale nie nienawiści.

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:20

Z zam­knięty­mi ocza­mi nie dos­trzeżesz prob­le­mu. A i na­wet jak je ot­worzysz, to z zam­kniętym ser­cem mu nie zaradzisz. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 10:10

W świet­le pra­wa, załat­wia się też wiele le­wych interesów. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 06:51

Bo­gate­mu łat­wiej się zrzec, niż bied­ne­mu się wyrzec. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 30 listopada 2016, 22:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 08:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st pod słońcem

dzisiaj, 07:58giulietka sko­men­to­wał tek­st spod skrzy­deł

dzisiaj, 07:47natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st PAMIĘTNIK

wczoraj, 23:29minimalistyczna sko­men­to­wał tek­st Być może śmierć nie [...]

wczoraj, 23:04minimalistyczna sko­men­to­wał tek­st Miłość jest wte­dy, jak [...]

wczoraj, 23:01minimalistyczna sko­men­to­wał tek­st Miłość jest wte­dy, jak [...]

wczoraj, 22:56Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Dobrobyt ce­lowa­ny to bu­merang [...]

wczoraj, 22:49MyArczi sko­men­to­wał tek­st Być może śmierć nie [...]

wczoraj, 22:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Być może śmierć nie [...]