Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 13869 aforyzmów.

PAT­RZCIE jak afo­rys­tokra­ta mnie zwa­lił na dół. Nie chce by ludzie poz­na­li prawdę. 

aforyzm • dzisiaj, 22:00

Moi Mi­li i dam Wam radę nie mówcie dużo o So­bie w wiado­mościach. Nie uka­zuj­cie włas­nych słabości, czy błędów. Sta­raj­cie się uni­kać ta­kich od­po­wie­dzi, al­bo po pros­tu kłamcie. 

aforyzm • dzisiaj, 21:31

Kom­pulsyw­na świado­mość in­terwałem rzeczywistości. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • dzisiaj, 21:14

Moi Mi­li Me­dia są naj­większym złem. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 20:23

Poczu­cie włas­ne­go idiotyz­mu jest bar­dziej kom­forto­we niż poczu­cie idiotyz­mu otocze­nia. Z ko­lei szczy­tem kom­fortu jest włas­ny idiotyzm, ak­cepto­wany przez naj­bliższych idiotów. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 18:28

Roz­paczli­wie szu­kamy zajęcia, bojąc się, że na­mi nie będzie się miał kto zająć. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 14:28

W je­sieni, wiele barw i od­cieni się mieni. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 06:08

Kto ustępu­je przed siłą na­raża się na śmieszność. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • dzisiaj, 00:58

Żyję w chwa­le choć nie dbam o reweranse! 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • wczoraj, 23:00

,,Nie zos­ta­wię jej z Tobą na­wet na pięć mi­nut dłużej,a ci do­piero na czas, który stra­wiłbym na to, cze­go oczekujesz..,, 

aforyzm • wczoraj, 21:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 22:02Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st PATRZCIE jak afo­rys­tokra­ta mnie [...]

dzisiaj, 22:00Cris sko­men­to­wał tek­st Przyznaj fiszkęUroczyście oświad­czam, że [...]

dzisiaj, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st uciekał przez park ale go [...]

dzisiaj, 21:59Cris sko­men­to­wał tek­st Przyznaj fiszkęUroczyście oświad­czam, że [...]

dzisiaj, 21:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przyznaj fiszkęUroczyście oświad­czam, że [...]

dzisiaj, 21:56natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st nie łez diamen­ty [...]

dzisiaj, 21:56M44G sko­men­to­wał tek­st Moi Mi­li i dam [...]

dzisiaj, 21:55aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Pierwszą zdradą, której do­puściła [...]

dzisiaj, 21:54M44G sko­men­to­wał tek­st Moi Mi­li i dam [...]

dzisiaj, 21:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Moi Mi­li i dam [...]