Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14780 aforyzmów.

Człowiek za­pat­rzo­ny w siebie, od­da­la się od innych. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 05:01

Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, to niektórych mam tak głębo­ko w d*upie, że jak mi zro­bią ko­lonos­ko­pie to im zro­bią zdjęcia.
To za­pew­ne przez te ste­ki bzdur, a ste­ki trochę szkodzą. Całej reszcie życzę po­god­nych Świąt i Szczęśli­wego No­wego Roku!!! 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 20:24

My, młodo wyglądający, jes­teśmy ska­zani na ciągłe nosze­nie do­wodu oso­bis­te­go i udo­wad­nianie, że jes­teśmy pełnoletni. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 19:28

Słowo­tok: mo­wa potokowa. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 07:46

Większość ludzi to mu­zykan­ci, upar­cie grają i mają pre­ten­sje, że in­ni już nie tańczą. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 14 grudnia 2018, 09:15

,,Miało zaświecić słońce a po­jawił się deszcz
Miało być dob­rze a wszys­tko roz­padło na ka­wałki się'' . 

aforyzm • 10 grudnia 2018, 12:39

Ludzi co­raz więcej, a rąk do pra­cy co­raz mniej? 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 9 grudnia 2018, 06:15

... nieje­den, szu­kając człowieka w in­nych, za­gubił go w sobie... 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 8 grudnia 2018, 20:50

... nie ważne ile ra­zy czy­tałeś... ważne czy, choć raz "przeczytałeś"... 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 8 grudnia 2018, 20:41

... a jed­nak człowiek ewo­luuje... co­raz mniej "ludzi myślących", co­raz więcej "przemądrzałych"... 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 8 grudnia 2018, 20:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:19yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 23:05Yankes sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 22:56stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 22:52yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 22:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

wczoraj, 22:43yestem sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st Pomyśl dob­rze za­nim źle [...]

wczoraj, 22:37yestem sko­men­to­wał tek­st Zagadkowość oz­nacza brak chęci.  

wczoraj, 22:36yestem sko­men­to­wał tek­st nawet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają [...]