Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 13767 aforyzmów.

Dialog Władzy z na­rodem pro­wadzi to szyb­kiego upad­ku Władzy i po­wol­ne­go niszcze­nia pod­sta­wowych war­tości w narodzie. 

aforyzm • dzisiaj, 12:20

Nie można żyć tyl­ko nadzieją na lep­sze jutro. 

aforyzm • dzisiaj, 06:07

- masz moc, po­wie­działa słabość
- bez ciebie nud­no, od­po­wie­działa doskonałość 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 04:12

Współod­czu­wanie to for­ma ce­leb­ryckiej autodestrukcji. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • wczoraj, 22:27

Kto pi­je ze źródła, ten jest rzeką, która roz­le­wa się we wciąż no­we oceany miłości. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 08:35

W podłości nie ma godności. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 06:31

Pro­pago­wanie pat­riotyz­mu to sku­tek upad­ku morale. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • przedwczoraj, 22:58

Chłop w gu­mow­cach to błędna owca. 

aforyzm • przedwczoraj, 20:45

Słowa są niep­re­cyzyj­ne - tyl­ko liczby nie kłamią. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 18:12

win­ne­go i rację znaj­dziesz da­leko od zgody

w drodze do porozumienia 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 17:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 12:46giulietka sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć dzieli [...]

dzisiaj, 12:32życie1 sko­men­to­wał tek­st Współodczuwanie to for­ma ce­leb­ryckiej [...]

dzisiaj, 12:25Reynold sko­men­to­wał tek­st Dialog Władzy z na­rodem [...]

dzisiaj, 12:22Walenty sko­men­to­wał tek­st Współodczuwanie to for­ma ce­leb­ryckiej [...]

dzisiaj, 11:58życie1 sko­men­to­wał tek­st Pisać nie wol­no

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć dzieli [...]

dzisiaj, 11:54onejka wy­powie­dział się w wątku wygarnijmy so­bie...ღ

dzisiaj, 11:46wdech sko­men­to­wał tek­st Pisać nie wol­no

dzisiaj, 11:44życie1 sko­men­to­wał tek­st Podaruj so­bie luz

dzisiaj, 11:42MyArczi sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć dzieli [...]