Nowe aforyzmy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane afo­ryz­my — zgromadziliśmy 14528 aforyzmów.

Trud­ne chwi­le, nie wspo­mina się mile. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 06:11

War­tość człowieka to już tyl­ko dob­ra ma­terial­ne... Nikt nie dos­trze­ga za­let człowieka, przez co ubodzy głupieją, a za­możni szaleją... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:04

Brak uczuć to czas, który nie pot­ra­fi spędzić z tobą chwili. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 21:53

Gdy życie na­biera pędu, ury­wa się po­lig­ra­fia włas­nych wrażeń. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 20:45

wiep­rze­nie* u paździe­rza, to stan umysłu w ak­cie woli

kod* z nim
/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • wczoraj, 18:01

paździerz to niepełne ziarno
dla­tego ja­ko pow­szed­ni - sprze­daje się za by­le co

/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • wczoraj, 18:00

paździerz nie zaw­stydzi się
dopóki su­mienie mu nie klęknie

/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • wczoraj, 17:59

... w dzi­siej­szych cza­sach trze­ba wie­dzieć, kiedy jeść pączki z Różą... a kiedy z adwokatem.... 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • wczoraj, 10:30

Szyszka na drze­wie, to je­go oz­do­ba. Szyszko w śro­dowis­ku, to dla niego wiel­ka szkoda! 

aforyzm • wczoraj, 09:27

Żeby ro­zumieć in­nych, trze­ba naj­pierw ro­zumieć siebie. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 06:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 15:19Cykam sko­men­to­wał tek­st Im mniej się zas­ta­nawiasz, [...]

dzisiaj, 14:47Adnachiel sko­men­to­wał tek­st I chleb pow­szed­ni sma­kuje [...]

dzisiaj, 14:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Dlaczego godzi­my się na [...]

dzisiaj, 14:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Męskie na­sienie kształtu­je oso­bowość [...]

dzisiaj, 14:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Męskie na­sienie kształtu­je oso­bowość [...]

dzisiaj, 14:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Myślenie to wczy­tywa­nie się [...]

dzisiaj, 14:32natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Męskie na­sienie kształtu­je oso­bowość [...]

dzisiaj, 13:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Męskie na­sienie kształtu­je oso­bowość [...]